ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A „Smici Karaoke & Event DJ” márkanév tulajdonosa, Schmidt Gábor ev. (székhely: 2120 Dunakeszi, Kacsóh Pongrác utca 32, adószám: 69427295-1-33, Nyilvántartási szám: 53168326, a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézvekötelezőnek ismeri el jelen jogi közleménytartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban ésa hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió́ jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a www.smici.hu/adatvedelmi-szabalyzat/címen.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesítiközönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkkelkapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, ésmihamarabb megválaszoljuk kérdését.

Szolgáltató elkötelezett ügyfelei éspartnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információsönrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Schmidt Gábor ev. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

 

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresne minket, úgy a smicikaraoke@gmail.come-mail címen vagy a +36706226993 telefonszámon léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Szolgáltató minden hozzá beérkezett e-mailt a megadott személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl.

Név: Schmidt Gábor Egyéni Vállalkozó

Székhely: 2120 Dunakeszi, Kacsóh Pongrác utca 32

Adószám: 69427295-1-33

Nyilvántartási szám: 53168326

Telefonszám: +36-70-622-6993

E-mail: smicikaraoke@gmail.com

Kezelt weboldalak: www.smici.huwww.smicikaraoke.hu(továbbiakban egységesen:www.smici.hu)

 

2.1. Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi vagy közfeladatot ellátó szervnek, tevékenységei nem foglalnak magukba olyan műveletet, amely a felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszi szükségessé. Továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot, így nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Regisztráció során megadandó személyes adatok

A Szolgáltató nem köti regisztrációhoz a weboldal használatát, személyes adatok küldésére nem kötelezi látogatóit. 

A Látogató a www.smici.huweboldalon keresztül történő Ajánlatkérés űrlap kitöltéséhez szükséges személyes adatai az alábbiak: Név, Telefonszám, E-mailcím. 

Elfogadott árajánlatot követően Szolgáltató a tevékenységét Megbízási szerződés keretében teljesíti. A Megbízási szerződés aláírásához szükséges személyes adatok az alábbiak: Név, Lakcím, Születési hely és idő, Személyi igazolványszám, Anyja neve, Telefonszám, E-mailcím. Ezen Megbízási szerződés a szolgáltatás teljesítésekor, a Szolgáltatási díj maradéktalan kifizetésekor szűnik meg.

 

3.2. Technikai adatok

Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg ésüzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető(rendelkezésre állás); 
 • hitelessége éshitelesítésebiztosított (adatkezelés hitelessége); 
 • változatlansága igazolható(adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlésvagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülésellen.

Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatosan megjelenő kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szükségevan rá,válóban hozzá tudjon férni a kívántinformációhoz, ésrendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

3.3. Cookie-k (sütik)

3.3.1. A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát; 
 • minőségifelhasználóiélményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el ésa későbbilátogatássoránolvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelőszolgáltatónak lehetőségevan összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

3.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezen sütik célja, hogy a látogatókmaradéktalanul észökkenőmentesen böngészhessék a www.smici.huweboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhetőszolgáltatásokat. Az ilyen típusúsütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséigtart, a böngészőbezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt máseszközről.

 

3.3.3. Harmadik fél által elhelyezett sütik (analitika)

A Szolgáltató a www.smici.hu weboldalon alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célúszolgáltatáshasználatával a www.smici.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szinténlejáratukig a látogatószámítógépénvagy böngészésrehasznált máseszközén, annak böngészőjébenmaradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

3.3.4. Online rendeléshez kapcsolódó adatok

www.smici.huweboldalon jelenleg nincs online megrendelhető termék vagy szolgáltatás.

 

3.3.5. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok 

www.smici.huweboldalon jelenleg nincs lehetőség online ügyintézésre.

 

3.3.6. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

www.smici.huweboldalon jelenleg nincs lehetőség hírlevélre feliratkozni.

 

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Szolgáltató az adatokat a szolgáltatási díj teljes megfizetésének napjáig használja és őrzi.

 

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1. Általános adatkezelési irányelvek

Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájárulásonalapuló adatkezelésekesetében az érintettek e hozzájárulásukataz adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbításátjogszabályok teszik kötelezővé,melyrőlkülönértesítjükügyfeleinket.

Felhívjuk a Szolgáltató részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem sajátszemélyes adataikat adják meg, az Adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásánakbeszerzése.

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény- az információsönrendelkezésijogrólésaz információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmérőlésaz ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívülhelyezéséről(általános adatvédelmi rendelet, GDPR);  
 • 2013. évi V. törvény– a Polgári Törvénykönyvről(Ptk.); 2000. évi C. törvény– a számvitelről(Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény– a pénzmosásésterrorizmus finanszírozásamegelőzésérőlés megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény– a hitelintézetekrőlésa pénzügyi vállalkozásokról(Hpt.).

 

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Önszemélyével kapcsolatba hozhatók) a következőmódon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelőlaz internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Önáltal használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelőlÖnis megadhatja nevét, elérhetőségétvagy másadatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése sorántechnikailag rögzítésre kerülőadatok: az érintett bejelentkezőszámítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésrekerülőadatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélküla belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyébszemélyes felhasználói adatokkal – törvényáltal kötelezővétett esetek kivételével – össze nem kapcsolható.Az adathoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

 

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az Önadatait csak jogszabályban meghatározott keretek közötttovábbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésévelbiztosítjuk, hogy ne használhassákaz Önhozzájárulásával ellentétes célokra az Önszemélyes adatait. 

A bíróság, az ügyészség ésmáshatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlésevagy iratok rendelkezésre bocsátásamiatt megkereshetnek bennünket. Ezekben az esetekben adatszolgáltatásikötelezettségünket teljesítenünkkell, de csak a megkereséscéljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában résztvevőközreműködőinkésmunkavállalóinkelőre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettségterhe mellett – jogosultak az Önszemélyes adatait megismerni.

Az Önszemélyes adatait megfelelőtechnikai ésegyébintézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbáóvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzüka fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk ésa papíralapú dokumentumokat megfelelővédelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet ésvírusirtószoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmétarra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthetőteljes kőrűenbiztonságos adattovábbításnak. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a folyamatokat minélbiztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztültörténő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a hozzánk beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Önadatainak biztonsága ésa jogellenes hozzáférés megakadályozásaérdekében.

 

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelezőadatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, éstiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

A Szolgáltató megfelelőintézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részérea személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatásttömör, átlátható,érthetőéskönnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következőinformációkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezeléscéljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlésvagy adatkezelés korlátozásának ésa tiltakozásjoga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthetőinformációk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, ésaz érintettre nézve milyen várhatókövetkezményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

8.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányzó adatok kiegészítését.

 

8.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • a személyes adatokra már nincs szükségabbóla célból, amelybőlazokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képezőhozzájárulását, ésaz adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvezőjogszerűok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniósvagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettségteljesítéséhez törölni kell;
 •  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggőszolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlésenem kezdeményezhető,ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához ésa tájékozódáshoz valójog gyakorlása céljából;a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniósvagy tagállami jog szerinti kötelezettségteljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásacéljából; a népegészségügy területétérintő,vagy archiválási, tudományos éstörténelmi kutatási célbólvagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érinttet ellenzi az adatok törlését, ésehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek márnincs szükségea személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amígmegállapításra nem kerül, hogy az adatkezelőjogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tarolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy mástermészetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

8.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

8.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványgyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelővagy egy harmadik féljogos érdekeinekérvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelőa személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhezvagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntéshatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentősmértékben érintené.

 

8.9. Visszavonás joga

Az érinttet jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

8.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

8.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400 

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatásihatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapjánmásszervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátásavégett megkereshetik az adatkezelőt. 

Schmidt Gábor ev. a hatóságok részére – amennyiben a hatósága pontos célt ésaz adatok körétmegjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenülszükséges.